Djur och Natur

Grindtorp ligger i ett stråk med kalkhaltig berggrund som sträcker sig från Stråssa förbi Usken vidare till Fåsjön och Älvhyttan i söder. Det gynnar bland annat orkidéer och tibast vilka man lätt kan finna i området. Hasseln är en karaktärsväxt. Genom de olika naturtyper som finns i området gynnas både varierande växtlighet och djurliv. Följande zoner finns:

Usken

Usken är en näringsfattig sjö och det speglar också djurlivet i och kring sjön. De fiskar som finns i sjön är:

Gädda Öring (sparsam) Löja Lake
Abborre Mört Siklöja
Gös (sparsam) Braxen Gärs


Gädda och Abborre är det som fiskas mest. Även Öring, Gös och Braxen kan man få på sportfiske. Det händer att braxen leker i det grunda vattnet norr om badbryggan och då kan du under kvällen se stora fiskryggar i ytan i vasskanten. Leken startar i början av juni och upprepas flera gånger under försommaren. Om man vill fånga öring, som för övrigt planteras in de flesta år, så är det lättast att fiska på våren. Största djup i sjön är cirka 31 meter, mellan Grindtorp och Älgholmen. Varje år pågår det en fisketävling i tre klasser där den som på sportfiskeredskap får upp störst Gädda, Abborre respektive Öring belönas med ett pris. Fångsten ska anmälas till någon av tillsyningsmännen, tex. Lars Holm, t.ex. 0581-51258.

Bäver finns sparsamt runt sjön. På västra sidan vid Öskebohyttan och vid Grönvållsön har flera träd fällts och på ön finns även en hydda. Bäver har också simmat förbi på våren vid Grindtorps båtbrygga.

Kull av storskrake vid badet Grindtorp, juni 2012Kull av storskrake vid badet Grindtorp, juni 2012

I anslutning till sjön häckar storlom med 2-3 par, storskrake, knipa, småskrake (ej årlig), fiskmås, gråtrut, fisktärna (ej årlig) och drillsnäppa. Storlommen bygger sitt bo nära vattenlinjen och är känslig för störningar under ruvningen. Ett av paren håller till på holmarna utanför Grindtorp och det är bra om man inte stör dem under perioden fram till midsommar. Drillsnäppa är den enda svenska vadare som häckar vid sjöar med steniga stränder och är en av Sveriges vanligaste vadarfåglar. Du kan se den flyga på stela vingar tätt över vattnet från Maj till 1a veckan i Augusti. Ett par har sitt revir vid föreningens strandremsa.

Åker

Åkern är en ganska artfattig miljö. Där häckar Sånglärka och åkersork, i övrigt använder många djur den för att söka föda eller rasta och man kan ofta se rådjur, harar, kråka, kaja, gulsparv och ringduvor. Rastande fåglar vår och höst är ängspiplärka, trädpiplärka, gulärla, ljungpipare, sångsvan, törnskata, stenskvätta, buskskvätta, ringduva. Sällsynt kan man också se tornfalk ryttla över åkrarna i sin sorkjakt.

Hagmark och tomter

Den bitvis betade hagmarken är ett bra tillhåll för många häckande fåglar och andra djur. Här växer också flera olika orkidéarter.

Vanliga häckfåglar är:
Blåmes Trädpiplärka Bofink Skata
Talgoxe Svartvit flugsnappare Större hackspett Björktrast
Nötväcka Lövsångare Rödhake Buskskvätta
Grönfink Trädgårdssångare Koltrast
 
Mer sparsamma häckfåglar är:
Sädesärla Gröngöling Mindre hackspett Göktyta
Stare Gulsparv Rosenfink Törnskata


Ett par buskskvätta häckar varje år vid badplatsen. De har sitt revir i det höga gräset och kantzonen mot åkern innanför. Man ser dem ofta sitta på uppstickande växter eller stängselstolpar. Här kan du se en bild och läsa litet mer om buskskvättan.

Blandskog

Skogen runt Grindtorp är blandskog med gran, tall och björk som dominerande trädslag. Här finns även gott om Hassel, Sälg, Rönn samt ädellöv i mindre omfattning.

Skogens häckfåglar är:
Morkulla Järnsparv Entita Kråka
Skogssnäppa Rödhake Svartmes Bofink
Ringduva Koltrast Blåmes Grönsiska
Spillkråka Taltrast Talgoxe Domherre
Större Hackspett Rödvingetrast Nötväcka Buskskvätta (på hyggen)
Trädpiplärka Lövsångare Trädkrypare
Gärdsmyg Kungsfågel Nötskrika
 
Mer sparsamma häckfåglar är:
Duvhök Kattuggla Talltita Mindre korsnäbb
Sparvhök Sparvuggla Tofsmes
Ormvråk Svarthätta Nötkråka
Skogsduva Grå flugsnappare Korp


Nötkråka vid matningen i januari 2013Nötkråka vid matningen i januari 2013

En vacker och rolig gäst på tomterna från juli till mars är nötkråkan. Den är något större än en kaja och vackert vitfläckig på bröst och buk. Den lever mestadels på hasselnötter som den kommer för att skörda. Nötkråkan fraktar iväg nötterna i krävan eller näbben och gömmer dem som vinterförråd. Det går även att locka fram nötkråkan till fågelbordet genom att lägga ut de överblivna hasselnötterna från julfirandet, med skal och allt.

Däggdjur

Varg passerar troligen området vissa år, då uppe i skogen. Det har också förekommit vargrivna får och en älgkalv i närheten. Mig veterligt har dock ingen säkert sett varg eller spår i närheten av området. Björn passerar troligen området så gott som årligen. För några år sedan var en myrstack på en tomt på övre vägen utriven, vilket tyder på björn. Jag mötte själv en björn i Juni 2006 vid Bromsjöbodar, ca 3 km väster om Grindtorp. Lodjuren är desto vanligare och ses årligen inom några kilometer från området eller på själva området. Ett hus på övre vägen hade ett lodjur sittande vid trappan när de öppnade dörren vintern 2005-2006. Strax norr om Uskavi hade ett lodjur en väl använd daglega vintern 2005-2006. Den hade valt en något udda plats, en bivack där den lagt beslag på bordet som utkiks och viloplats. Under vintern 2012-2013 fanns det minst ett ensamt lodjur samr en hona med två ungar runt Usken. Spår på en tomt på övre vägen kom från lo enligt länsstyrelsen.

Älg passerar ofta nere i hagen och på tomterna. Rådjur är vanliga och ses ofta på tomterna. På någon tomt utfodras de även med äpplen för att klara vintern bättre. Räv ses framförallt tidiga morgnar i hagarna och på väg till skogen. De jagar mest sork men tar även fågelungar. 2006 hade rävarna bo i ett stenröse på området och tre ungar kunde ses ute på vift. Andra däggdjur vid Grindtorp är ekorre, fälthare, grävling, mård, mink (vid sjön), vessla med mera. Vesslan som endast är 15-23 cm lång ses lättast på vårvintern när den rör sig i bland annat våra risupplag. Den ses kika ut i olika hål i snön korta stunder för att sedan dyka upp i ett annat hål några meter bort.

Sidan är senast uppdaterad 2013-04-06